A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár feladatai közt jelentős helyet foglal el a térségi könyvtári szolgáltatás, a kistelepüléseken élő lakosság minőségi könyvtári ellátásának koordinálása, az információhoz, a tudáshoz, a művelődéshez való hozzáférés biztosítása.

Somogy vármegye aprófalvas szerkezetű. Települési struktúrája, a falvak nagysága, infrastrukturális lehetőségei alapvetően meghatározzák a lakosság számára biztosítandó könyvtári ellátást, a vármegye területére vonatkozó könyvtári szolgáltatások jellegét.

A vármegyében évtizedek óta jelen van ez a szolgáltatás. Régebben a letéti ellátórendszerben, majd a mozgókönyvtári ellátásban, 2013-tól pedig az egységes, rendelettel szabályozott Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretein belül.

Az önkormányzatokkal megkötött szolgáltatási szerződés célja az egységes, színvonalas könyvtári szolgáltatások biztosítása a vármegyében az 5500 főnél kisebb lélekszámú településeken élő emberek számára. Erre az 1997. évi CXL. törvény ad lehetőséget, illetve a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet szabályozza az igénybe vehető szolgáltatásokat.

Jelenleg már több mint 230 kistelepüléssel kötöttünk szolgáltatási megállapodást, így egyre növekszik a helyben elérhető minőségi könyvtári szolgáltatások köre.

A vármegye nagyságára és sűrű településhálózatára tekintettel a Takáts Gyula Könyvtár 6 ellátási térséget alakított ki Somogy vármegyében. Az egyes térségekben szakreferensek segítik a könyvtári szolgáltató helyek munkáját.

Ellátási körzetek:

KSZR - Somogy